Как става продажбата на земеделскя земя?

И какви документи са ми нужни?

За да се продаде един имот са нужни следните документи:

  • Документ за собственост - оригинал (напр. решение на Поземлена комисия, договор за делба, нотариален акт)
  • Удостоверение за наследници - оригинал. Удостоверението ви трябва само в случай, че собственикът на имотите е починал. Трябва да е издадено в период от последните 6 месеца
  • Лична карта
  • Скица на имота - актуална - изготвя се или от Кадастралната агенция или от Общинска служба по земеделия в общината, в зависимост от землището
  • Данъчна оценка на имота - актуална - изготвя се от отдел Местни данъци и такси при съответната общината
  • Удостоверение за IBAN - в случай, че искате да получите сумата по банков път (задължително е при суми над 10 000лв.)

За ваше улеснение, предлагаме ние да изготвим скиците и данъчните оценки, нужни за продажбата.

Това става като ни упълномощите чрез нотариално заверено пълномощно с правата да се разпореждаме с продаваните имоти. При подписване на това пълномощно вие получавате договорената сума и нямате повече ангажименти относно сделката. След това ние изготвяме документите и прехвърляме имота.
При този вариант на продажба ние поемаме таксите за скици и данъчни оценки, както и всички такси по прехвърляне на имота. Вие поемате единствено таксата за заверка на пълномощното, която варира и е около 40-50 лв/човек.

Другият вариант естествено е вие да изготвите всички нужни документи и да се явим директно на сделка. Това е подходящ вариант ако вече имате приготвени документи за продажба или нямате нищо против да ги изготвите. При този вариант има известно технологично време, което ни е нужно за да подготвим сделката, което е около 1 седмица. След това се явяваме при нотариус в съответния район и прехвърляме имота, при което получавате и договорената сумата.